Szkolenia

Schemat Younga: Zrozumienie schematu Younga

Autor Karolina Laskowska
Karolina Laskowska11.06.20249 min.
Schemat Younga: Zrozumienie schematu Younga

Schemat Younga to koncepcja psychologiczna, która pomaga zrozumieć, w jaki sposób nasze wczesne doświadczenia życiowe kształtują nasz sposób myślenia, odczuwania i zachowania w dorosłym życiu. Teoria ta, opracowana przez Jeffreya Younga, opisuje 18 podstawowych schematów, które mogą powstać w wyniku niezaspokojonych potrzeb emocjonalnych w dzieciństwie. Zrozumienie własnego schematu Younga może być kluczem do osobistego rozwoju i poprawy relacji z innymi.

Kluczowe wnioski:
 • Schemat Younga kształtuje się we wczesnym dzieciństwie w wyniku niezaspokojonych potrzeb emocjonalnych.
 • Istnieje 18 podstawowych schematów Younga, które wpływają na nasze postrzeganie siebie i świata.
 • Rozpoznanie własnego schematu Younga pozwala lepiej zrozumieć swoje reakcje i zachowania w różnych sytuacjach.
 • Praca nad zmianą schematu Younga może prowadzić do poprawy jakości życia i relacji z innymi ludźmi.
 • Terapia schematów Younga to skuteczne narzędzie w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i budowaniu zdrowych relacji.

Schemat Younga: Czym jest i jak działa?

Schemat Younga to koncepcja psychologiczna opracowana przez Jeffreya Younga, która opisuje głęboko zakorzenione przekonania i wzorce myślowe, kształtujące nasze postrzeganie siebie, innych ludzi i świata. Schematy te powstają we wczesnym dzieciństwie w wyniku niezaspokojonych podstawowych potrzeb emocjonalnych, takich jak bezpieczeństwo, akceptacja czy autonomia.

Według teorii Younga, schematy Younga działają jak filtry, przez które interpretujemy nasze doświadczenia życiowe. Kiedy schemat zostaje aktywowany przez bodźce zewnętrzne, uruchamia automatyczne myśli, emocje i reakcje behawioralne, które mogą prowadzić do problemów w relacjach, pracy czy samoocenie.

Co ciekawe, schematy Younga mają tendencję do samopodtrzymywania się. Oznacza to, że nieświadomie dążymy do potwierdzania naszych schematów, nawet jeśli są one dysfunkcjonalne. Przykładowo, osoba z silnym schematem nieufności może interpretować neutralne zachowania innych jako wrogie, co tylko wzmacnia jej przekonanie o braku zaufania do ludzi.

Zrozumienie własnych schematów Younga to pierwszy krok do ich przepracowania i zmiany. Dzięki terapii skoncentrowanej na schematach można nauczyć się rozpoznawać i modyfikować destrukcyjne wzorce myślowe, rozwijać zdrowsze przekonania i budować bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi.

Schemat Younga: Wpływ na nasze postrzeganie świata

Schematy Younga mają ogromny wpływ na to, jak postrzegamy siebie i otaczający nas świat. Działają one jak soczewki, przez które filtrujemy nasze doświadczenia, nadając im specyficzne znaczenie. To, co dla jednej osoby jest neutralną sytuacją, dla kogoś z silnym schematem porzucenia może być interpretowane jako zagrożenie odrzuceniem.

Wpływ schematów Younga na nasze życie jest wszechobecny. Kształtują one nasze relacje z innymi ludźmi, wybory życiowe, sposób radzenia sobie z wyzwaniami i stresem. Osoby z silnym schematem zależności mogą mieć trudności z podejmowaniem samodzielnych decyzji, podczas gdy te z schematem nadmiernych wymagań mogą być nadmiernie krytyczne wobec siebie i innych.

Co więcej, schematy Younga mogą prowadzić do powstawania samospełniających się przepowiedni. Jeśli ktoś ma silny schemat nieufności, może nieświadomie zachowywać się w sposób, który zniechęca innych do nawiązywania bliskich relacji, potwierdzając tym samym swoje przekonanie o braku zaufania do ludzi.

Zrozumienie wpływu schematów Younga na nasze postrzeganie świata pozwala nam zdystansować się od automatycznych reakcji i interpretacji. Dzięki temu możemy świadomie pracować nad zmianą dysfunkcjonalnych przekonań i rozwijać bardziej adaptacyjne sposoby myślenia i działania.

Czytaj więcej: Pewność siebie ćwiczenia: Wzmocnij swoją pewność siebie

Schemat Younga: Rodzaje i ich charakterystyka

Jeffrey Young zidentyfikował 18 podstawowych schematów Younga, które pogrupował w pięć kategorii: rozłączenie i odrzucenie, osłabiona autonomia i brak dokonań, uszkodzone granice, nakierowanie na innych oraz nadmierna czujność i zahamowanie. Każdy schemat ma swoje specyficzne cechy i wpływ na funkcjonowanie jednostki.

 • W kategorii rozłączenie i odrzucenie znajdują się schematy porzucenia, nieufności, deprywacji emocjonalnej, wadliwości i izolacji społecznej. Osoby z silnymi schematami z tej grupy często mają trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem bliskich relacji, obawiają się odrzucenia i czują się niepełnowartościowe.
 • Kategoria osłabiona autonomia i brak dokonań obejmuje schematy zależności, podatności na zranienie, uwikłania emocjonalnego oraz porażki. Ludzie z tymi schematami mogą mieć problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, podejmowaniem decyzji i realizacją celów życiowych.

Uszkodzone granice to kategoria zawierająca schematy uprawnień i niedostatecznej samokontroli. Osoby z tymi schematami mogą mieć trudności z respektowaniem granic innych ludzi, wykazywać impulsywność i brak dyscypliny w dążeniu do własnych celów.

Schematy z kategorii nakierowanie na innych to podporządkowanie się, samopoświęcenie i poszukiwanie akceptacji. Ludzie z silnymi schematami z tej grupy często przedkładają potrzeby innych nad swoje własne, mają trudności z wyrażaniem sprzeciwu i dążą do uzyskania aprobaty otoczenia.

Ostatnia kategoria, nadmierna czujność i zahamowanie, zawiera schematy negatywizmu, zahamowania emocjonalnego, nadmiernych wymagań i bezwzględnej surowości. Osoby z tymi schematami mogą być nadmiernie krytyczne wobec siebie i innych, mieć trudności z wyrażaniem emocji i odczuwać ciągłą presję osiągnięć.

Schemat Younga: Jak rozpoznać swój schemat?

Zdjęcie Schemat Younga: Zrozumienie schematu Younga

Rozpoznanie własnego schematu Younga to kluczowy krok w procesie zmiany. Istnieje kilka sposobów na identyfikację dominujących schematów. Jednym z nich jest obserwacja swoich reakcji emocjonalnych i behawioralnych w różnych sytuacjach życiowych. Silne, powtarzające się emocje, takie jak lęk, smutek czy złość, mogą wskazywać na aktywację określonego schematu.

Innym sposobem jest analiza swoich automatycznych myśli i przekonań. Schematy Younga często przejawiają się w postaci negatywnych, samokrytycznych dialogów wewnętrznych. Przykładowo, osoba z schematem wadliwości może powtarzać sobie "jestem beznadziejny" lub "nikt mnie nie pokocha", nawet w obliczu przeciwnych dowodów.

Pomocne może być również przyjrzenie się swoim długoterminowym wzorcom relacyjnym i życiowym. Powtarzające się trudności w związkach, pracy czy realizacji celów mogą wskazywać na działanie określonych schematów Younga. Przykładowo, osoba z silnym schematem zależności może mieć historię relacji, w których zawsze była stroną podporządkowaną i unikała samodzielności.

Warto też skorzystać z profesjonalnych narzędzi diagnostycznych, takich jak Kwestionariusz Schematów Younga (YSQ) czy Inwentarz Stylów Parentyfikacji (YPI). Te ustrukturyzowane kwestionariusze pomagają zidentyfikować dominujące schematy i wzorce myślowe, stanowiąc cenny punkt wyjścia do dalszej pracy terapeutycznej.

Schemat Younga: Techniki pracy nad zmianą schematu

Zmiana schematów Younga wymaga systematycznej pracy i zastosowania odpowiednich technik terapeutycznych. Jedną z kluczowych metod jest praca z trybami schematów, czyli chwilowymi stanami emocjonalnymi i behawioralnymi, które aktywują się pod wpływem określonych bodźców. Dzięki nauce rozpoznawania i nazywania swoich trybów, możemy lepiej radzić sobie z ich destrukcyjnym wpływem.

Inną ważną techniką jest przepracowywanie traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa, które przyczyniły się do powstania schematów Younga. Może to obejmować pracę z wyobrażeniami, odgrywanie ról czy pisanie listów do znaczących osób z przeszłości. Celem jest uzdrowienie zranionych części siebie i zbudowanie bardziej adaptacyjnych sposobów zaspokajania swoich potrzeb emocjonalnych.

Nieoceniona jest również praca z przekonaniami i automatycznymi myślami. Dzięki technikom poznawczym, takim jak dialog sokratejski czy eksperymenty behawioralne, można podważać zasadność dysfunkcjonalnych przekonań i zastępować je bardziej realistycznymi i wspierającymi alternatywami. Stopniowo, nowe przekonania utrwalają się i zmieniają sposób, w jaki interpretujemy nasze doświadczenia.

 • Ważne jest też rozwijanie zdrowych sposobów dbania o siebie i zaspokajania swoich potrzeb. Może to obejmować naukę asertywności, stawiania granic, wyrażania emocji czy pielęgnowania wspierających relacji. Im bardziej będziemy wzmacniać swoje zdrowe części, tym mniej podatni będziemy na wpływ dysfunkcjonalnych schematów.
 • Praca nad zmianą schematów Younga to proces wymagający czasu, cierpliwości i zaangażowania. Warto pamiętać, że każdy mały krok ma znaczenie i przybliża nas do trwalszej zmiany. Kluczowe jest też zapewnienie sobie odpowiedniego wsparcia, czy to ze strony terapeuty, bliskich osób, czy grup terapeutycznych. Zmiana jest możliwa, a jej efekty mogą być transformujące dla naszego życia.

Schemat Younga: Korzyści z przepracowania schematu

Przepracowanie schematów Younga niesie ze sobą wiele korzyści dla naszego dobrostanu psychicznego i jakości życia. Przede wszystkim, pozwala nam uwolnić się od destrukcyjnych wzorców myślenia i reagowania, które ograniczały nasze funkcjonowanie. Dzięki temu możemy dokonywać bardziej świadomych wyborów i budować życie w zgodzie z naszymi autentycznymi potrzebami i wartościami.

Zmiana schematów przekłada się na poprawę relacji z innymi ludźmi. Gdy uwalniamy się od negatywnych oczekiwań i lęków, stajemy się bardziej otwarci, ufni i skłonni do nawiązywania głębokich, satysfakcjonujących więzi. Jesteśmy też lepiej przygotowani do radzenia sobie z konfliktami i wyzwaniami, ponieważ nie reagujemy już automatycznie z poziomu starych schematów.

Przepracowanie schematów Younga wpływa również na naszą samoocenę i poczucie własnej wartości. Gdy uwalniamy się od przekonań o własnej wadliwości czy bezwartościowości, zaczynamy dostrzegać swoje mocne strony i potencjał. To z kolei przekłada się na większą pewność siebie, asertywność i gotowość do podejmowania wyzwań.

Nie bez znaczenia jest też wpływ przepracowania schematów na nasze zdrowie psychiczne. Wiele problemów, takich jak depresja, zaburzenia lękowe czy zaburzenia osobowości, ma swoje korzenie właśnie w schematach Younga. Dzięki terapii skoncentrowanej na schematach możemy złagodzić objawy tych zaburzeń i zapobiegać ich nawrotom w przyszłości.

Podsumowanie

Schemat Younga to koncepcja psychologiczna, która pomaga zrozumieć, w jaki sposób nasze wczesne doświadczenia życiowe kształtują sposób myślenia, odczuwania i zachowania. Schematy Younga powstają w dzieciństwie i działają jak filtry, przez które postrzegamy siebie i otaczający nas świat.

Praca nad zmianą schematów Younga to proces wymagający czasu i zaangażowania, ale niosący ze sobą wiele korzyści. Dzięki przepracowaniu schematów możemy uwolnić się od destrukcyjnych wzorców, poprawić relacje z innymi, wzmocnić poczucie własnej wartości i zadbać o swoje zdrowie psychiczne.

Najczęstsze pytania

Schemat Younga koncentruje się na wpływie wczesnych doświadczeń życiowych na nasze funkcjonowanie w dorosłości. Inne koncepcje mogą kłaść nacisk na inne aspekty, takie jak procesy poznawcze czy rolę nieświadomości. Schemat Younga oferuje konkretne narzędzia do pracy nad zmianą destrukcyjnych wzorców myślenia i zachowania.

Tak, każdy człowiek wykształca pewne schematy w oparciu o swoje wczesne doświadczenia życiowe. Jednak nie u każdego schematy te są nasilone w stopniu, który powoduje znaczące trudności w funkcjonowaniu. Niektóre osoby mogą mieć bardziej adaptacyjne schematy, które nie ograniczają ich w takim stopniu jak schematy dysfunkcjonalne.

Czas trwania terapii schematów Younga jest indywidualny i zależy od wielu czynników, takich jak nasilenie schematów, gotowość do pracy nad zmianą czy współpraca z terapeutą. Zazwyczaj jest to proces długoterminowy, trwający od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Ważne jest, aby dać sobie czas na głęboką i trwałą zmianę.

Chociaż samodzielna praca nad zmianą schematów jest możliwa, to jednak wsparcie doświadczonego terapeuty może być nieocenione. Terapeuta pomoże zidentyfikować schematy, dobrać odpowiednie techniki pracy i będzie towarzyszył w przepracowywaniu trudnych emocji. Samodzielna praca może być pomocna jako uzupełnienie terapii, ale nie powinna jej zastępować.

Do najczęściej występujących schematów Younga należą: schemat nieufności/skrzywdzenia, schemat opuszczenia/niestabilności więzi, schemat wadliwości/wstydu, schemat izolacji społecznej/wyobcowania oraz schemat podporządkowania się. Jednak każdy człowiek jest unikalny i może mieć inną kombinację schematów o różnym nasileniu.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Akceptacja siebie: Kluczowe cytaty inspirujące do samopoznania!
 2. Rezyliencja: Czy to klucz do wielkiego sukcesu w trudnych czasach?
 3. Uwolnij się od kompleksów: 5 kroków do lepszego samopoczucia
 4. Szymborska cytaty o życiu - inspiracja do refleksji nad sensem życia
 5. Przeprosiny dla dziewczyny: Sztuka przepraszania
Autor Karolina Laskowska
Karolina Laskowska

Witaj! Jestem Karolina, pasjonatka rozwoju osobistego. Moja misja to inspiracja i wsparcie dla wszystkich, którzy pragną odnaleźć równowagę i spełnienie w życiu. Na moim portalu znajdziesz bogactwo wiedzy i doświadczenia w zakresie szkoleń, mentoringu oraz praktycznych porad. Zapraszam Cię do odkrywania nowych możliwości i podążania za swoimi pasjami. Razem możemy osiągnąć wszystko, na co tylko sobie pozwolisz!

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły